Společné zdanění manželů

V poslední době se na mne snesla sprška dotazů od přátel, známých i čtenářů Hlodníku ohledně daně z příjmů za uplynulý rok. Rozhodla jsem se tedy, že otevřu novou rubriku "Daňové okénko" a pokusím se na dotazy odpovědět. Dnes si pošpitáme o tzv. společném zdanění manželů.

Aby byl výklad srozumitelný i pro naprosté laiky, rozhodla jsem se některá slovní spojení nahradit. Místo o příjmech ze závislé činnosti budu hovořit o příjmech ze zaměstnání, osoba mající příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti je zmiňována jako podnikatel, případně hovořím o příjmech z podnikání. V textu se vyskytuje jedno slovo, které se vám může zdát podivné: poplatník. Poplatníkem daně je ten, kdo je povinen zaplatit daň z příjmů za určité zdaňovací období. Zdaňovacím obdobím je v případě zaměstnanců kalendářní rok (tj. 2005), může to být však i tzv. hospodářský rok (tj. dvanáct měsíců jdoucích za sebou, období začíná prvním dnem jiného měsíce, než je leden – týká se podnikatelů).

V daňovém přiznání za rok 2005 mohou manželé za určitých podmínek, které stanoví zákon o daních z příjmů, využít výpočtu daně ze společného základu daně.

Manželé, kteří jsou poplatníky podle § 2 (tj. mají na území České republiky bydliště, nebo se zde obvykle zdržují) a vyživují alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti, mohou uplatnit výpočet daně ze společného základu daně (dále jen "společné zdanění"), jestliže tyto podmínky splní nejpozději poslední den zdaňovacího období, za které uplatňují společné zdanění (tj. je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok, musí být tyto podmínky splněny nejpozději k 31. 12. 2005).

Společné zdanění mohou manželé uplatnit i v případě, že jeden z nich neměl příjmy, které jsou předmětem daně.

V určitých situacích však manželé společné zdanění uplatnit nemohou. Stane se to tehdy, pokud alespoň jeden z manželů za rok 2005:

 • má stanovenu daň paušální částkou podle § 7a,
 • má povinnost stanovit minimální základ daně podle § 7c (týká se podnikatelů, u nichž je základ daně za rok 2005 nižší než 107 300 Kč, případně násobek 8 900 Kč a počtu měsíců, po které vykonávali výdělečnou činnost podle § 7 odst. 1 písm. a),  b)  nebo c) zákona),
 • uplatňuje způsob výpočtu daně podle § 13 (výpočet příjmu spolupracujících osob) a 14 (výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období),
 • uplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo § 35b (sleva na dani při poskytnutí příslibu investiční pobídky),
 • má povinnost uplatnit postup uvedený v § 38gb (daňové přiznání při prohlášení nebo zrušení konkursu).

Společným základem daně je součet dílčích základů daně podle § 6 až 10 (příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy) upravených podle § 5 a 23 u obou manželů (jde o úpravu základu daně o částky zkracující či zvyšující příjmy – netýká se poplatníků, kteří mají pouze příjmy ze zaměstnání a od svého zaměstnavatele obdrží "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění"), snížený o nezdanitelné části základu daně podle § 15 za oba manžele.

Nezdanitelné části základu daně pro rok 2005 jsou:

a) 38 040 Kč – týká se každého poplatníka (s výjimkou starobních důchodců, kteří celý rok pobírali starobní důchod – viz dále v textu),

b) 21 720 Kč na manželku (nebo manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období 38 040 Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) – průkaz ZTP/P (dále jen "průkaz ZTP/P"), zvyšuje se částka 21 720 Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnuje zvýšení důchodu pro bezmocnost, dávky státní sociální podpory, dávky a služby sociální péče, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebnímu spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů,

c) 7 140 Kč ročně, pokud poplatník pobírá částečný invalidní důchod, nebo pokud došlo k souběhu nároku na starobní a částečný invalidní důchod,

d) 14 280 Kč ročně, pokud poplatník pobírá plný invalidní důchod nebo jiný důchod, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je plně invalidní, pokud došlo k souběhu nároků na starobní a plný invalidní důchod nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní,

e) 50 040 Kč ročně, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P,

f) 11 400 Kč ročně u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená pro účely státní sociální podpory.

O částku podle uvedenou v odstavci a) se nesnižuje základ daně u poplatníka, u něhož starobní důchod činil v roce 2005 víc než 38 040 Kč. Pokud starobní důchod vyplacený v loňském roce 38 040 Kč nepřevýšil, jen ve výši snížené o vyplacené částky starobního důchodu. Avšak pozor, tato úprava se netýká poplatníků, kteří na počátku zdaňovacího období (tj. k 1. 1. 2005) nebyli poživateli starobního důchodu a tento starobní důchod jim nebyl přiznán ani zpětně k počátku zdaňovacího období. Pokud vám byl starobní důchod přiznán např. k 1. 5. 2005, snížíte si základ daně o 38 040 Kč.

Snížení základu daně podle odstavců b) až f) provedete o částku ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení základu daně splněny. Tj. pokud vám byl např. k 1. 9. 2005 přiznán částečný invalidní důchod, snížíte základ daně o 7 140 : 12 x 4 = 2 380 Kč. Pokud by důchod byl přiznán k 15. 9. 2005, snížíte základ daně o 7 140 : 12 x 3 = 1 785 Kč.

Od základu daně můžete odečíst i další částky, například (vyjmenuji jen ty nejčastěji používané) pojistné zaplacené ve zdaňovacím období na soukromé životní pojištění, část plateb na penzijní připojištění se státním příspěvkem, úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření a úroky z hypotečního úvěru. Podrobněji se této tématice budu věnovat v dalším dílu daňového okénka.

Nezdanitelné části základu daně podle § 15 může uplatnit i ten z manželů, který neměl zdanitelné příjmy, jestliže jinak splňuje podmínky stanovené pro jejich uplatnění. Vykáží-li manželé (nebo některý z nich) ve
zd
aňovacím období, ve kterém uplatnili společné zdanění, u příjmů podle § 7 (podnikání) nebo § 9 (pronájem) daňovou ztrátu, může ji odečíst od základu daně ten z manželů, který ji vykázal, v následujících zdaňovacích obdobích, pokud v těchto zdaňovacích obdobích neuplatní společné zdanění.

Nakonec nezapomeňte v daňovém přiznání uplatnit daňové zvýhodnění na každé vámi vyživované dítě (6 000 Kč ročně nebo výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění.) Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo, nebo ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, případně v kalendářním měsíci, ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Částka daňového zvýhodnění na vyživované děti se odečítá od vypočtené daně z příjmů. Abyste mohli daňový bonus uplatnit, musíte mít ve zdaňovacím období příjem podle § 6, 7, 8 (tj. příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání a příjmy z kapitálového majetku) nebo § 9 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období (pro rok 2005 jde o částku 43 110 Kč). U poplatníka, který má příjmy pouze podle § 9 (příjmy z pronájmu) nesmí výdaje převýšit tyto příjmy.

Vyživuje-li dítě v jedné domácnosti více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci zdaňovacího období jen jeden z nich. Pokud jeden z manželů uplatňoval daňové zvýhodnění ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci zdaňovacího období u svého plátce daně (tj. u svého zaměstnavatele), nemůže toto zvýhodnění při postupu podle § 13a (společné zdanění manželů) uplatnit druhý z manželů.

Společné zdanění uplatňuje každý z manželů ve svém daňovém přiznání, které podávají oba manželé ve stejné lhůtě (tj. letos do 31. 3. 2006, pokud nepoužijí služeb daňového poradce – pak může být termín pro podání přiznání posunut na 30. 6. 2006) u místně příslušného finančního úřadu (Místní příslušnost správce daně se řídí u fyzické osoby bydlištěm v České republice, jinak místem, kde se převážně zdržuje, tj. v němž pobývá nejvíce dnů v roce. Bydlištěm se u fyzické osoby rozumí místo trvalého pobytu.). Pokud jste zaměstnanci, nezapomeňte požádat svého zaměstnavatele o vystavení "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění" – je totiž povinnou přílohou daňového přiznání.

A na závěr ještě pár užitečných odkazů:

 • předběžný výpočet společného zdanění manželů najdete tady
 • aktuální (nevyplněný) formulář pro daň z příjmů (ve formátu excel) najdete tady
 • vzorově vyplněný formulář pro společné zdanění manželů (ve formátu excel) najdete tady

Aktuální informace týkající se společného zdanění pro rok 2006
najdete tady.

Žánrový obrázek spáchal aTeo.

111 komentářů

 1. riverix…… loni jsem se krátce zmínila o minimálním základu daně, neboť to byla žhavá novinka. Nyní je novinkou společné zdanění manželů. ;o)

 2. DíkyYfčo, díky za článek. Už jsem toho na tohle téma přečetl víc, ale tohle je konečně přehledný a jasný i pro mě. 🙂 Odkaz na daňový přiznání je super, protože – jak jsem se díval – mi to daň samo spočítá. Teď jen musím dát bacha na to, abych tam vyplnil ty správný čísla. :-))

 3. Yfčo,vidíš nějakou logiku v tom, proč manželka podnikatelka, na kterou se vztahuje minimální daň, nemůže uplatnit společné zdanění? (Když nemá příjmy žádné nebo maličké, tak spol.zdan. uplatnit může.) Takže je potrestána hned dvakrát. Ať namáhám mozeček sebevíc, nemůžu přijít na logiku toho, proč to tam ti géniové dali. Snad aby prohnali nehodné podnikatele.

 4. Láďo…… minimální základ daně, který se vztahuje jen na podnikatele, měl nejspíš potrestat ty filuty, kteří několik let vykazovali velmi nízké příjmy (nebo ztrátu), takže příliš (nebo vůbec) nepřispívali do státní kasy. Ze stejného důvodu byly zvýšeny i minimální základy pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění. Těm, kteří možná používali mírně nelegální praktiky, odvod daně z příjmů z minimálního základu daně (a vyššího ZP a SP) neublíží. Nesmyslně jsou ale potrestáni poctivci, kteří každý rok platili nemalé částky a najednou přišel hodně hubený rok, během něhož měli opravdu nízké příjmy (aniž by je nelegálně krátili). Stát se jim to mohlo i díky tomu, že vložili větší částku do vybavení firmy ze svých již řádně zdaněných úspor (pokud šlo o majetek, který lze dát celý do výdajů). I úspěšný podnikatel přece může mít najednou neúspěšný rok. Pro stát je samozřejmě jednodušší (a levnější) dostat od podnikatele každý rok určitou částku, než zkoumat, zda jeho nízký základ daně náhodou nevznikl díky nelegálním praktikám… Tím, že poslanci vyšachovali ze společného zdanění manželů podnikatele, kteří musí stanovit minimální základ daně, dostane bezedná státní kasa letos zase o něco víc.

 5. Prosba o raduOd školních dob se mnohé změnilo a v v oboru se nepohybuju… Uf, uf.Mám prosbu. Probral jsem se z letargie a chtěl bych uplatnit společné zdanění manželů (já příjmy ze závislé činnosti, manželka „mateřská“). Stihnu to ještě vůbec? Kdesi se uvádí termín 15. 2., snad v případě žádosti o roční vyrovnání daně z příjmu – o to samozřejmě zájem mám. jinak je uváděn klasický termín konce března. Jednoduše by mi velmi pomohlo, pokud by někdo stručně shrnul co dokdy. Mockrát ď. :o)Vzkaz webmastrovi: Yfčo, prima stránky.

 6. Radime…… u zaměstnavatele požádej do 15. 2. 2006 o vystavení „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“ za rok 2005. Daňové přiznání musíš podat do 31. 3. 2006.

 7. daň bonusIvčo, díky moc za návod, prosím, tě ještě o malou radu…když je manželova daň vypočtena na 9500Kč a na děti si může odečíst 10000…dá se ta 500Kč napsat jako daňový bonus – a chtít ji vrátit s přeplatkem?? já jsem na MD, takže příjem nulanulanic a manžel zaměstnanec… formuláře FÚ jsou pro nás noční můrou

 8. Katko…… ať manžel požádá zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. Musí to udělat nejpozději do 15. 2. To pětikilo dostane v nejbližším zúčtování mezd zpátky. Nebo si podá daňové přiznání a na posledním listu dole požádá o vrácení přeplatku.

 9. mateřská a podnikáníPři podnikání při mateřské se na mne nevztahuje stanovení minim.základu daně,mé příjmy z podnikání jsou minimální,mohu tedy uplatnit společné zdanění s manželem, a nebo mám raději zůstat u samostatného zdanění.Děkuji

 10. Čauky Yfčo:-)No společné zdanění jak společné zdanění, ale co Ty na výpadek původného b) z § 15, tedy odčitatelné děti, kdepak je máme, co? A ani se o tom nemluvilo:-(((((((((

 11. pojistné plněníje pojistné plnění po úmrtí zdanitelný přijem? pokud né,může simanžel odečíst položku na vyživovanou manželku,pokud nemá jiné příjmy,jenom rodičovský příspěvek.děkuji

 12. Marto…… pojistné plnění související s úmrtím pojištěného by nemělo být zdanitelným příjmem. Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory (stejně jako přídavky na děti, porodné, pohřebné, příspěvek na bydlení aj.), tudíž se do příjmů nezapočítává. Manžel si tedy v tomto případě může uplatnit nezdanitelnou částku na vyživovanou manželku.

 13. Ďekuji za odpověď,jenom jsem se trochu špatně vyjádřila, v roce 2005 jsem pobírala rodičovský příspěvek a bylo mi vyplaceno ono pojistné plnění,může si mě i přesto manžel odepsat,jako vyživovanou osobu.

 14. plný inv. důchodChtěla bych se zeptat …. jsem na plném inv. důchodu, co si mohu odečíst – může to být 38040 + 14280? Nebo jenom těch 14280?Poradíte mi? Moc děkuji!

 15. plný inv. důchoda ještě bych se chtěla zeptat, kde napíšu ten příjem (dávky důchodového zabeztpečení)? Do které kolonky?

 16. Aleno…… uplatníte si 38 040 Kč i 14 280 Kč – pokud jste pobírala ID celý rok, jinak 1/12 za každý měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení základu daně splněny (pobírání plného invalidního důchodu je třeba v DAP doložit výměrem). Částka 38 040 Kč se nekrátí. Dávky důchodového zabezpečení do DAP neuvádíte.

 17. řádek 63?.. jak mám prosím vypočítat řádek 63 když základ daně je 130900,- Kč , podle jakého klíče, díky

 18. Martino…… základ daně nejprve snížíte o nezdanitelné části (viz § 15 zákona o daních z příjmů), částku zapíšete do řádku č. 61. Dále částku z řádku 61 zaokrouhlíte na celá sta dolů a vepíšete do řádku 62. Poté vypočtete daň podle § 16, odst. 1. Pokud nemáte po ruce zákon, tabulku pro výpočet daně najdete v pokynech k vyplnění přiznání (můžete si je stáhnout tady:http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/dc2_tiskopisy.html)

 19. jak na 6.oddil?Ve 4.oddíle DAP vyšla manželovi daň 3135Kč a daňové zvýhodnění má 12000Kč,jak mám postupovat v 6.oddíle?Sleva na dani má být max.3135Kč,ale to by potom v ř.79 vyšlo záporné číslo,jde to?Díky za pomoc.

 20. Dobrý den, Yfčo,Cituji..vykáží-li manželé (nebo některý z nich) ve zdaňovacím období, ve kterém uplatnili společné zdanění, u příjmů podle § 7 (podnikání) nebo § 9 (pronájem) daňovou ztrátu, může ji odečíst od základu daně ten z manželů, který ji vykázal,…Chtěl bych se zeptat,jak může někdo při spol.zdanění vykázat ztrátu,když podnikatel, který vychází tím pádem z minimálního základu daně 107 300 Kč, nemůže ze zákona společně danit.Ještě jeden dotaz: Při využití paušálního výdaje(např. 50%)již nelze odečíst odpisy hmotného majetku (auto v majetku firmy)? Díky!

 21. St. Molitore…… daňovou ztrátu vykáže podnikatel v příloze č. 1 (Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné sam. výdělečné činnosti), případně v příloze č. 2 týkající se příjmů z pronájmu a do daňového přiznání uvedede jako dílčí základ daně z podnikání (z pronájmu) 0. Ztrátu si pak může odečíst v následujících 5 zdaňovacích obdobích, kdy společné zdanění neuplatní. Pokud základ daně z ostatních zdanitelných příjmů je vyšší než minimální základ daně (podnikatel má například příjem ze zaměstnání), můžou si manželé uplatnit společné zdanění. Navíc se ustanovení o minimálním základu daně na některé poplatníky nevztahuje.Pokud vykážete výdaje paušálem, můžete si jako další výdaj uplatnit ještě zaplacené zdravotní a sociální pojištění. V paušálu jsou zahrnuty všechny další výdaje, tj. i případné odpisy hmotného majetku.

 22. kaculo…ř. 63: 3 135ř. 64: 3 135ř. 66: 3 135ř. 74: 12 000ř. 75: 3 135ř. 76: 0ř. 77: 8 865ř. 79: 8 865ř. 86: – 8 865Předpokládám, že manžel neplatil zálohy na daň a nebyly mu vypláceny daňové bonusy (tedy nebyl zaměstnaný, případně neuplatnil daňové zvýhodnění na vyživované děti u svého zaměstnavatele – pokud jste uplatnila daňové zvýhodnění u zaměstnavatele, musíte vyživované děti uvést ve svém přiznání).

 23. Nesvěřené dětiHezký den, mám dvě děti nesvěřené do výchovy, ale tráví u mě každý rok v kuse nejméně 2 měsíce prázdnin. Splňuji tím podmínku vyživovaných dětí pro společné zdanění manželů (2. manželství)? Dík

 24. Petře…… poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti. Pojem domácnosti řeší § 115 občanského zákoníku. Podle OZ domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, což ve vašem případě zřejmě neplatí (dva měsíce nelze považovat za trvalé žití). Nárok na daňové zvýhodnění má tudíž vaše bývalá manželka. Dočasný pobyt dětí mimo domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění.

 25. Odpočet na manželku na MDuplatňuji společné zdanění. já mám příjem a manželka je doma s dětmi. V květnu 2005 se nám narodilo mimino a manželka dostala porodné- to je dávka, nadále pobírala rodičovský příspěvek taky dávka, ale dostala od OSSZ také tzv. peněžitou pomoc v mateřství po dobu 28 týdnů ve výši celkově převyšující příjem 38040 ročně. Podotýkám, že předtím se starala o starší dítě takže nepracovala a tedy se nejedná o mateřskou dovolenou od předchozího zaměstnavatele.Mohu si uplatnit odpočet na vyživovanou manželku tj.21720 Kč (ř.509a daňové přiznání)??? Děkuji za odpověď , jste moc fajn. Ještě poznámka, doufám proboha, že to nakonec není zdanitelný příjem manželky ???

 26. Pavle…… porodné a rodičovský příspěvek patří mezi dávky státní sociální podpory, proto se do příjmů nezapočítávají. Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nemocenského pojištění a ty mezi započítávané příjmy patří, odpočet na vyživovanou manželku tedy není možné uplatnit, pokud PPM převýšila 38 040 Kč. Žádná z těchto dávek se nedaní, nemusíte se děsit… ;o)

 27. DotazYfčo, sice se to netýká společnýho zdanění, ale doufám, že mi poradíš. Měl jsem auto na firmu (fyzická osoba), vyřadil jsem ho do osobního užívání v roce 2003, teď jsem ho prodal. Musím zdanit příjem z prodeje? Dík.

 28. Jirko…… pokud jsi měl to auto zařazené do obchodního majetku, tj. odpisoval jsi ho, musíš danit příjem z prodeje, pokud k němu dojde do pěti let od jeho vyřazení z obchodního majetku (viz § 4 odst. 1c zákona o daních z příjmů). Příští rok prodej vykážeš v daňovém přiznání jako ostatní příjem (§ 10). Pokud bylo auto plně odepsané, výdaje budou 0, pokud nebylo plně odepsané, je výdajem zůstatková cena.

 29. spol.zdanění nebo spolupráce?Ahoj Yfčo. Velmi se mi ulevilo, když jsem našel Tvé stránky. Prosím o radu.S manželkou vychováváme jedno dítě. Nemáme jiný příjem, než z mé živnosti (hrubý příjem minus paušálný výdaje 50% minus pojistné) je asi 170000. Manželku jsem loni použil jako spolupracující osobu, tím pádem jsme oba odváděli daň z minimálního základu, tehdy 101000. Chápu správně, že když použiju společné zdanění manželů, nebude se na ni minimální základ daně vztahovat? To by bylo super.Ještě mám obavu, jaký to bude mít dopad na sociální a zdravotní pojistné, kde doteď vystupovala jako spolupracující osoba?Moc děkuji, jestli si na mně uděláš čas.

 30. UpřesněníSorry, upřesňuji: neodváděli jsme loni oba daň z minimálního základu, z důvodu nižších paušálních výdajů nám vyšly skutečné základy daně o malinko vyšší.

 31. Víťo…… pokud to chápu dobře, v roce 2004 byla manželka spolupracující osobou, tj. došlo k rozdělení základu daně podle § 13. Pokud byla tvoje žena spolupracující osobou i v roce 2005, nemůžete společné zdanění manželů uplatnit (viz § 13a, odst. 4 c). Na manželku se nebude pro rok 2005 (pokud byla spolupracující osobou) vztahovat minimální základ daně, pakliže alespoň po část roku pobírala rodičovský příspěvek.Pokud jde o ZP a SP, uvedeš v přehledech příjmy a výdaje tak, jak budou uvedeny v příloze č. 1 u každého z vás.Doporučuji odhlásit manželku jako spolupracující osobu, protože při použití společného zdanění nasypete do státní kasy méně peněz (už jen proto, že tvoje žena nebude muset platit SP a ZP).

 32. ještě prosímMoc děkuji, myslím, že rozumím. Jen ještě dotaz: Nemůžu manželku odhlásit jako spolupracující osobu už pro rok 2005?

 33. Víťo…… zkusit to samozřejmě můžeš. ;o) Ale změny se mají hlásit na FÚ do 15 dní, na SP a ZP do 8 dnů… a státní kasa je bezedná…

 34. konec spolupráceTo bych jako musel byl býval nahlásit do 8. resp. 15.1.2005 ? To znamená, že už je vlastně pozdě i pro letošek… :(((

 35. Yfco dekuju,můžeš mi ještě pomoci?V odpovědi 29 jsi podotkla,že je manžel asi bez příjmu,ale neni,Já jsem na MD a manželovi jsem vypočetla daň těch 3135Kč,úhrn vypl.daň.bonusů od zaměstnavatele je 11000,na děti si můžem odpočítat 12000.Pak ale ta ř.78 vyjde -2135,ty jsi mi napsala 8865,ale má to dělat rozdíl ř.77a78.Pomůžeš mi ještě?Moc a moc děkuju.K.

 36. kaculo…… o vyplacených daňových bonusech jsi nepsala, vycházela jsem z údajů, které jsi uvedla v dotazu. Po odečtu vyplacených bonusů vychází doplatek daně 2 135 Kč. Nepleteš si náhodou daňový bonus s daňovým zvýhodněním? ;o) Kde je v „Potvrzení o zdanitelných příjmech“ zapsáno těch 11 000 Kč? V kolonce „Úhrn poskytovaných měsíčních slev na dani“ nebo v kolonce „Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů“? Domnívám se, že to bude asi poskytnutá sleva na dani, ta se do daňového přiznání neuvádí. Uvádí se tam ale úhrn sražených záloh na dani (po případné slevě na dani). Jelikož jsi v prvním dotazu neuvedla úhrn sražených záloh, předpokládala jsem, že manžel podniká. (Za určitých okolností by totiž mohl mít základ daně 20 900 Kč, jak lze odvodit z vypočtené daně.)

 37. odhlášení manželky ze spolupráceAhoj Yfčo. Byl jsem dnes odhlásit manželku ze spolupráce, jak jsi mi poradila v sobotu 4.3. Na FU v pohodě, na OSSZ mi řekli, že teď už není třeba spolupráci odhlašovat ani přihlašovat, stačí, když bude uvedena na Přehledu. Divil jsem se, protože ještě loni měli známí problém, když spolupráci nepřihlásili a pak ji chtěli použít. Nicméně jsem rád.Přeji Ti pěkný den.Víťa

 38. Víťo…… zdá se, že kloťáci začínají být lidští a občas přimnouří očko. To je dobře. :o)

 39. Ahoj Yfčo,děkuju za odpovědi,dnes přines manžel z práce opravené Potvrzení,kde je v ř.9 úhrn vyplac.daň.bonusů uvedena suma 325 Kč místo původních 11000Kč.Manžel nepodniká,úhrn sražených záloh je 15895Kč.Základ daně má opravdu 20900,tzn. daň 3135.Ještě Tě moc prosím o snad poslední radu:Do ř.80 se píše celých 15895Kč,nemám od téhle částky odečíst 10675Kč jakožto slev poskytnutých na dani?Moc a moc děkuju.K.

 40. Yfčo,moc díky,teprve teď jsem dočetla mailíky,jsem s dětma na prázdninách a mám omezené možnosti dostat se na internet.V pátek se vracíme,vše připravím,snad budeš ještě mít na moje daňové tápání náladu.Díky,K.

 41. kaculo…… do řádku 80 opíšeš částku z řádku 5 Potvrzení o zdanitelných příjmech – „Sražená záloha na daň (po případné slevě na dani) v úhrnné výši“.

 42. ahoj, moc jsem toho o společném zdanění nevěděl, v práci mi nic nevysvětlili a hned mi šoupli podepsat DP, teď, když vidím konkrétní čísla, šel bych do toho taky, ale nevím, jestli to ještě půjde, co myslíš…?

 43. dadife…… nejspíš jsi podepsal u svého zaměstnavatele žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmu. Zákon o daních z příjmů říká, že roční zúčtování záloh neprovede zaměstnavatel u poplatníka, který podá daňové přiznání… Zaměstnanec, který nemusí podávat daňové přiznání (což je tvůj případ), má tudíž dvě možnosti, jak získat přeplatek zpátky: buď prostřednictvím zaměstnavatele (formou ročního zúčtování) nebo podáním daňového přiznání.

 44. Milá Yfčo, tvé stránky jsou bezvadné.Měla bych jeden dotaz na společné zdanění.Do února 2005 jsem pobírala rodičovský příspěvek, pak do 18.5. na ÚP, od té doby podnikám, ale jsem v adňové ztrátě 28 875. Může mě manžel uplatnit jako vyživovanou osobu a jaký nezdanitelný základ si můžu za sebe odečíst. Díky moc Hanka

 45. Hani…… u sebe uplatníš nezdanitelnou část ze základu daně ve výši 38 040 Kč. Pokud tvoje příjmy z podnikání (pozor, neplést si se základem daně, což jsou příjmy snížené o výdaje) byly nižší než 38 040 Kč, může si tě manžel uplatnit jako vyživovanou osobu.Příklad:Příjmy = 20 000Výdaje = 48 875Rozdíl mezi příjmy a výdaji = – 28 875 = jsi vyživovanou osobouPříjmy = 40 000Výdaje = 68 875Rozdíl mezi příjmy a výdaji = – 28 875 = nejsi vyživovanou osobouP.S. Díky za kompliment… ;o)

 46. Společné zdanění a MZDYvčo, řeším případ kdy manžel podnikatel má ZD (§ 7) za rok 2005 cca 140000,- a manželka, která má příjmy pouze ze závislé činnosti, měla v roce 2005 hrubou mzdu cca 75000,-. Účetní mi tvrdí, že nelze uplatnit SZM, protože manželka nedosáhla na stanovenou hranici 107300 Kč. Já jsem však přesvědčen, že se ní jako jako na zaměstnance nevztahuje. Účetní mi tvrdí, že ano, že byla na školení. Tak nevím. Ještě mě trápí otázka, zda může manžel podnikatel uplatnit výdajový paušál 50 % při SZM; někde jsem četl, že by musel podat dodatečné daňové přiznání za rok 2004, kdy paušál neuplatňoval. Omlouvám se za obsáhlý dotaz a předem děkuji za odpověď. Michal

 47. Michale…… účetní na školení asi pokukovala po mladých chlapcích, anébrž v tom má kapku zmatek. Takže:1) minimální základ daně se vztahuje pouze na poplatníky s příjmy podle § 7 odst. 1 a), b) nebo c). Příjmy ze zaměstnání, tj. ze závislé činnosti, patří pod § 6.2) pokud změníš způsob uplatňování výdajů, tj. přejdeš od vedení daňové evidence (nepředpokládám, že bys vedl účetnictví) k paušálním výdajům, musíš skutečně podat dodatečné daňové přiznání za rok 2004. V něm totiž musíš zdanit pohledávky neuhrazené k 31. 12. 2004 a zásoby na skladě k témuž datu, na druhé straně snížíš daňový základ o závazky k 31. 12. 2004. Úpravy zapíšeš do přílohy č. 1 na stranu 2, oddíl E. Podrobnosti najdeš v § 23 odst. 8 b)odst. 2. zákona o daních z příjmů. 3) dej si pozor na to, aby se na tebe po uplatnění paušálu 50 % nevztahovala povinnost stanovit minimální základ daně – pak byste totiž nemohli použít SZM.

 48. Moc děkuji za odpověďa rád bych se zeptal ještě na něco. Týká se to ale trochu jiného problému, tak doufám, že to moc nevadí. Jde o ten výdajový paušál. Účetnictví vedu, tudíž bych musel podat ono dodatečné DP a zohlednit v něm v mém případě asi náklady příštích období(??), což by v mém případě byla asi akontace za auto na leasing, které jsem pořídil na konci roku 2004 a za tento rok jsem uplatnil poměrnou část akontace v rámci uzávěrkových operací. Projevilo by se toto nějak v dodatečném DP za 2004? A co v případě, že by pro mě v dalším roce bylo výhodnější zase uplatnit skutečné výdaje (účetnictví bych vedl dál), byl by to z hlediska tohoto časového rozlišení problém? Díky Michal

 49. Michale…… u leasingu je trošku složitější: do daňových výdajů (pokud vedeš daňovou evidenci) můžeš každý rok zahrnout nájemné v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období. Tj. loni bys měl mít ve výdajích (nebo úpravou v daňovém přiznání) zahrnuto nájemné (pokud je leasing klasicky na 36 měsíců) ve výši x/36 z celkové výše leasingu. X je počet měsíců trvání leasingu v tom kterém období. Za rok 2004 tudíž jenom provedeš úpravy podle zákona (viz moje první odpověď) – jinak bude daňové přiznání totožné s loni podaným – a spočítáš daň. V oddílu „dodatečné daňové přiznání“ porovnáš nově vypočtenou daň s původní.Pokud budeš v přiznání za rok 2005 uplatňovat výdaje procentem z příjmů, máš v nich zahrnuty veškeré daňové výdaje, tj. například i odpisy hmotného majetku a onen leasing (kdysi se tomu říkalo uzávěrková úprava výdajů). Navíc si ale uplatníš zaplacené sociální a zdravotní pojištění (jenom za sebe, nikoli za zaměstnance, máš-li je).Pokud bys v budoucnu znovu začal vést daňovou evidenci, upravíš daňový základ o cenu nespotřebovaných zásob, o výši pohledávek a o výši zaplacených záloh.

 50. "Mateřská" po část rokuDobrý den,manželka byla do září 2005 na mateřské, pak nastoupila do práce, kde její celkový příjem za zbytek roku nepřevýšil oněch 38040 Kč. Pochopil jsem to správně, že mohu uplatnit nezdanitelnou částku na manželku celých 21 720 Kč, nebo musím použít jen poměrnou část za leden až září?Děkuji velmi za odpověď.

 51. Luďku……uplatníš celou částku. Avšak pozor: do příjmu se započítává hrubá mzda. Předpokládám, že manželka pobírala před nástupem do zaměstnání rodičovský příspěvek, který se (jako další dávky státní sociální podpory) do jejích vlastních příjmů nezapočítává. Pokud by pobírala peněžitou pomoc v mateřství, musíš vyplacené částky PPVM k příjmu manželky připočítat.

 52. Srážková daňDěkuji velmi za bleskovou odpověď – takovéto hodné duše jako Vy by si zasloužily nějaký metál. Rád Vám Vaši ochotu oplatím v oblasti matematiky či v některých oblastech programování.Dovolím si ještě jeden dotaz – měl jsem vedle svého hlavního zaměstnání ještě dohodu o provedení práce, kde jsem si vydělal asi jeden až dva tisíce (teď to teprv dávám dohromady). Účetní tohoto zaměstnavatele je ochotna mně potvrzení o těchto příjmech dát, tvrdí ale, že mně pro účely společného zdanění manželů bude k ničemu, protože se použila srážková a ne zálohová daň. Má pravdu? Předpokládal jsem, že se tento příjem a další odpovídající si údaje sečtou s mým hlavním příjmem (tam mám asi „zálohovou“ daň).Děkuji.

 53. Luďku…… u příjmů, které podléhají dani vybírané srážkou, se další danění neprovádí. Účetní má pravdu. ;o)

 54. pl.in.důchoddobrý den ja mam přijem 121000 a manžel je na pl.in. důchodě s prukazem ztp.ještě dostává jednou zarok na uhlí 2700kč.jak se tato pološka zapisuje děkují předem za radu

 55. Jarmilo…… příspěvek na uhlí je dávkou sociální péče. Dávky sociální péče nepodléhají zdanění, tudíž se do daňového přiznání nezapisují.

 56. Řádek 31Omlouvám se za pochyby, ale to se ten příjem se srážkovou daní nezapočte ani do řádku 31 (Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů)?Děkuji.

 57. Luďku…… ne. Započítávají se (a do DAP se zapisují) pouze příjmy ze závislé činnosti, z nichž byla sražena záloha na daň z příjmu.

 58. velice prosím o radu.Zastavila jsem se při vyplňování spol.zdaň.manž.u ř.75 a nevím jak dál.Máme 6dětí tudíž ř.74=36000,daň v ř.66=9045, v ř.80=975.Ty ostatní řádky neumím vypsat.Manžel má děti uvedené v potvrzení z účtárny.Děkuji

 59. snehurko…… pokud manželovi nebyly vyplaceny žádné daňové bonusy, tak má (podle uvedených údajů) přeplatek na dani 27 930 Kč. Pokud mu byl daňový bonus vyplacen (podívejte se do potvrzení od zaměstnavatele), je třeba ho uvést na ř. 78 daňového přiznání.Ještě upozorňuji na to, že děti musí mít ve svém daňovém přiznání zapsány manžel, neboť daňové zvýhodnění uplatňoval u svého zaměstnavatele.

 60. ParádaTomu říkám pomoc v nesnázi. Stačí si to tu počíst a hokej s uplatněním slev na sviště je jasný. Dííííky :-)))

 61. díkyuž mi trochu svítá,ale vypisuji to poprvé,tak jestli mohu ještě jednou pro jistotuř.74=36000ř.75=9045ř.76=0ř.77=26955ř.78=0ř.79=26955ř.80=975ř.80-85=0ř.86=-27930Prosím nezlobte se na mne pro mou nechápavost.Jsem už 20 let na mateřské a to zanechává následky.Jestli to mám správně tak,je to vaše zásluha a nevím jak vám dost poděkovat.

 62. nuly nebo pomlčkyMám ještě takový formální dotaz: Na řádcích 37 až 40 jsem uvedl pomlčku, neboť jsem je podle přiložených Pokynů považoval za řádky „bez věcné náplně“, v ř. 41 (součet) jsem uvedl nulu. Později jsem v nějakém vzoru viděl na řádcích 37 až 40 nuly. Musím to přepsat či opravit nebo to můžu nechat?A dále: přikládají se „Potvrzení o zdanitelných příjmech …“ od zaměstnavatele a jestliže ano, stačí neověřená fotokopie?Děkuji moc.

 63. Luďku…1) Měly by se uvádět nuly.2) Na FÚ musíš dát originál „Potvrzení o zdanitelných příjmech…“. Všechny přílohy musí být v originále.

 64. snehurko…… řádky jsou vyplněny dobře, avšak… to potvrzení z manželovy účtárny se mi nějak nezdá. Podle mých hrubých propočtů by měl mít váš manžel základ daně podle § 6 kolem 196 700 Kč (případně cca 218 400 Kč, pokud by vás uplatnil jako vyživovanou osobu). Tvrdíte, že manžel uplatňoval daňové zvýhodnění na všech šest dětí u svého zaměstnavatele (odpovídala by tomu i sražená záloha na daň – viz řádek 80). Je tudíž jasné, že manželovi byly vypláceny daňové bonusy, které musíte uvést na řádek 78. Pokud není souhrn vyplacených bonusů uveden v „Potvrzení“ (viz část daňové zvýhodnění – úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů k ř. 7), kontaktujte účetní a požádejte ji, aby vystavila potvrzení znovu. Už jsem se totiž setkala s tím, že bylo „Potvrzení“ za loňský rok špatně vyplněno (tj. bez vyplacených bonusů).

 65. Děkuji, a stačí tam ty nuly připsat (místa vedle pomlček mám dost) nebo to bude úředníkům vadit? A smí se vůbec v přiznání nějak opravovat? Vyplňuji něco takového poprvé.

 66. Luďku…… když bude místo nuly pomlčka, tak je to menší prohřešek, než kdybys tam opravoval a škrtal. Klidně to nech tak, jak to je… ;o))

 67. Pronájem poleYfčo,ještě jedna prosba o radu:Manžel uzavřel smlouvu s místním ZD a pronajal jim pole,loni jsme tak dostali částku 3500Kč.Musí se i tato částka napsat do DAP?Díky za odpověď.

 68. kaculo…… 3 500 Kč jsou příjmy z pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů. Uvedeš je do přílohy č. 2 (řádek 201). Výdaje uplatníš paušálem, ten je pro rok 2005 stanoven ve výši 30 % (řádek 202 = 1 050 Kč). Základ daně (řádek 203 a 206) bude 2 450 Kč. Pokud je pole v SJM (spol. jmění manželů), je jedno, kdo základ daně vykáže ve svém daňovém přiznání, neboť příjmy z pronájmu uvádí do DAP jen jeden z manželů (tj. příjmy se nedělí).

 69. Číslo účtu FUUž jsem se tím včera snad prokousal, doufám, že jsem vše správně pochopil. Zůstávají ještě 2 troufalé otázky či spíše ujištění: počtem listů přílohy se v případě např. přílohy č. 5 rozumí opravdu 2 (jde o dvoulist)? A v Žádosti o vrácení přeplatku se za předčíslí 721- má uvést číslo účtu příslušného finančního úřadu (odkaz na jejich seznam jsem dle Yfčina pokynu umístil do kolonky www) nebo se to má nechat nevyplněné?Děkuji moc.

 70. Luďku…… příloha č. 5 má jeden list o dvou stranách… pokyny uhryzni a hoď do koše… ;o)) Do žádosti o vrácení přeplatku musíš uvést číslo účtu a jako variabilní symbol platby r.č. manželky. Hlavně nezapomeň žádost o vrácení přeplatku podepsat. :o)

 71. Metoda odstřihnutí pokynů mě nanapadla a dokonce se zdráhám porušit integritu posvátného růžového Formuláře (přiznám se, že navzdory VŠ mám přímo hrůzu z vyplňování formulářů podobného typu – to už se mně zdá jednodušší spočítat integrál). Tím číslem účtu pod bodem 2 (převod části mého přeplatku na zaplacení manželčina nedoplatku finančnímu úřadu) jsem myslel tu část hned za předčíslím 721, alespoň je tam na to vytečkované místo. Za připomenutí podpisu i jinak velký dík.

 72. Luďku…… já vím, co tím číslem myslel. Na to vytečkované hezky vyšiješ číslo účtu příslušného finančního úřadu. Ta 721 před pomlčkou je předčíslí daně (705 je např. DPH, 748 silniční daň… – prostě základ účtu je stejný).A není zač… ;o)

 73. DÍKY,DÍKY,DÍKY……a nevím jak Vám mám poděkovat.Máte mou nejhlubší poklonu a obdiv za Vaši pomoc a přesný odhad situace(to potvrzení z manželovi účtárny opravdu nebylo vpořádku).Teď už je spol.zdaň.manž.na finančním úřadě a mně(díky Vám a Vaší laskavé,trpělivé, nezištné,ochotné a přesné pomoci)stouplo sebevědomí,že jsem to(s Vaší pomocí)dokázala.DÍKY,DÍKY,DÍKY…

 74. Taky díky …Tak včera manželka naše daňová přiznání, která jsem z Vaší pomocí vyplnil, odevzdala na FÚ a – byly v pořádku! Jenom po ní ještě chtějí nějaké potvrzení z pracáku či ze sociálky (zřejmě za tu část roku, co byla doma – do 3 let dítěte to prý není třeba, ona byla do 3 a půl), ale to snad už nebude problém. Ještě jednou díky a ta nabídka s matikou platí.

 75. Děkuju za odpovědi,dnes manžel konečně přinese opravené Potvrzení o příjmech a nevyhneme se tudíž frontám na FÚ.Musíme tam jít opravdu s manželem v jeden den,jestliže podáváme společné zdanění?Ještě se vracím k dani z pronájmu polí-pole má ve vlastnictví jen manžel,tudíž v záhlaví zaškrtnu křížkem pouze kolonku-Uplatňuji výdaje procentem z příjmu a kolonku o společném jmění manželů nechám prázdnou.Díky.K.

 76. kaculo…… daňové přiznání musíte oba podat do 31. 3. 2006 (formulace „společně“ znamená, že oba do stejného termínu) a na FÚ nemusíte. DAP lze také poslat poštou (samozřejmě doporučeně), proto jsou v Jindřišské na hlavní poště každý poslední březnový den před půlnocí fronty. ;o)ad pole: přesně tak. :o)

 77. Luďku…… díky za nabídku. Matika mi nikdy nedělala potíže a docela mne i bavila (na střední škole jsem dokonce jako jediná z celé třídy měla jedničku na vysvědčení), avšak integrály a podobné hovadinky jsem již před mnoha lety vymetla z paměti a doufám, že takové legrácky nebudu v budoucnu potřebovat… ;o)

 78. Díky,mám pocit,že teď už mě snad nic nepřekvapí.Děkuju za všechen strávený čas nad mými dotazy(a že jich nebylo málo!).K.

 79. srážková danProsím vzal jsem na dohodu o provedení práce lidi.Nevím jak přesně vyplnit registraci k dani,je na srážkovou dan nějaký formulář.

 80. re: srážková daňPokud nepřesáhne DPP 5 000 Kč, podléhá odměna dani vybírané srážkou. Registraci k dani provede místně příslušný FÚ, odkaz na formulář k registraci pro fyzické osoby je pod www (nebo samozřejmě na FÚ).

 81. Mám jeden dotaz.V květnu 2005 sme se s manželem brali.Máme spolu dvě děti.Žijeme spolu ve společné domácnosti.Problém je v tom,že manžel má trvalý pobyt jinde.Dostávám soc.příspěvek na bydlení.Máme nárok na společné zdanění manželů?Díky moc Petra

 82. Petro…… předpokládám, že je manžel zaměstnanec (pokud by byl podnikatel, nemohli byste za určitých okolností společné zdanění uplatnit – viz článek). Manželé, kteří jsou poplatníky podle § 2 (tj. mají na území České republiky bydliště, nebo se zde obvykle zdržují) a vyživují alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti, mohou uplatnit výpočet daně ze společného základu daně (tzv. „společné zdanění“), jestliže tyto podmínky splní nejpozději poslední den zdaňovacího období, za které uplatňují společné zdanění. Společná domácnost je definována v § 115 Občanského zákoníku:“Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“ To znamená, že manželé mohou uplatnit společné zdanění manželů, i když mají každý jiné trvalé bydliště, což je váš případ.

 83. Prodej firemního autaChci prodat firemní auto (účetně odepsané). Pokud ho prodám jako firemní, zvýší se mi daňový základ a odvedu vyšší nejen daň, ale i zdr. a soc. pojištění. Když ho před prodejem vyřadím z majetku, odvedu daň z příjmu (%10-ostatní příjem, prodej do pěti let od vyřazení), ale nezaplatím vyšší zdr. a soc. pojištění. Je to tak v pořádku nebo se na pojištění vztahuje obdobné časové omezení jako na daň z příjmu? Vedu DE. Díky za odpověď.

 84. Pavle…… pokud auto vyřadíte z obchodního majetku a prodáte ho do pěti let po vyřazení, tak prodej daníte pod § 10. ZP ani SP odvádět nebudete (vyměřovací základ se vypočítává pouze z příjmů a výdajů podle § 7).

 85. prosim o radu můj roční příjem je443000 manželky je 155000 mame jedno dítě oplatí se společné zdanění ?dík

 86. Patriku…… samozřejmě. Ve vašem případě bude daňová úspora nezanedbatelná, proto – pokud splňujete podmínky – neváhejte a podejte si daňová přiznání za rok 2006… ;o)

 87. Ahojky, co jsem tak pochopil z odpovědí, pokud jsme manželé od konce dubna 2006, odpočet na manželku (která nemá příjmy, pobírala nemocenské dávky) mohu uplatnit až od prvního následujícího měsíce, tedy 8×350,- Pak se nám narodila holčička v polovině srpna, zde si zase mohu odečíst na dítě již od měsíce narození, tedy 5×500,-. Prosím, je to tak? Děkuji.

 88. Martine…… u dcery uplatníš nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě již za měsíc srpen 2006.Pokud jde o manželku – viz moje odpověď pod č. 33. Předpokládám, že tvoje manželka, než nastoupila na MD, pracovala. Navíc pobírala v loňském roce peněžitou pomoc v mateřství, která se do rozhodných příjmů (stejně jako příjmy z pracovního poměru) započítává. Pokud výše uvedené příjmy budou přesahovat 38 040 Kč (což je pravděpodobné), nebude se tvoje žena považovat za vyživovanou osobu.

 89. Díky za pomoc. Takže jsem chyboval v tom, že mateřská (=peněžitá pomoc v mateřství-PPM) se nakonec započítává do příjmů. PPM nám skutečně vychází nad 38040 Kč. Manželka ještě za svobodna pracovala do 3.ledna (příjem za 3 dny činí 1473 Kč) a pak nastoupila na neschopenku (rizik.těhot.), tedy tuto částku nebudeme započítávat do příjmů, je to tak? Zajímalo by nás, jaký rozdíl je mezi neschopenkou a PPM (jsou to přeci sociální dávky?). Díky vaší pomoci se člověk aspoň trochu vyzná v té džugli.

 90. Martine…… sociální dávky, které máte nejspíš na mysli, se správně jmenují dávky státní sociální podpory (viz zákon č. 117/1995). Jsou to:a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu1. přídavek na dítě2. sociální příplatek3. příspěvek na bydleníb) ostatní dávky (výše příjmu není rozhodující)1. rodičovský příspěvek2. příspěvek na školní pomůcky3. dávky pěstounské péče4. porodné5. pohřebnéTyto dávky se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezapočítávají. Započítávají se však dávky nemocenského pojištění (nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitá pomoc v mateřství). Nemocenské, které vaše žena pobírala v době, kdy byla doma kvůli rizikovému těhotenství, tudíž do jejích vlastních příjmů započtete.

 91. Studující i pracující dítěMilá Yfco, nějdřív bych ti chtěla moc poděkovat za tvé stránky, opravdu jsem z nich o moc moudřejší. Momentálně řeším případ, kdy manželé mají dceru (r.85), která od září nastoupila na denní studium, od února do srpna pracovala, měla tedy zdanitelné příjmy. Jak se její příjem promítne ve společném zdanění manželů a mohou tito manželé szm uplatnit. Velice děkuji za tvou radu.

 92. Petro…… dcera od září do prosince 2006 studovala, manželé tudíž splňují podmínky a mohou uplatnit SZM. Příjem dcery se v jejich přiznání nijak nepromítne.

 93. Trvalý pobytYfčo ahoj mám úvěr na dům a také tam pobývám-tr.pobyt v OP mám však na jiném místě.Co mám napsat do kolonky č.12 jako místo pobytu-údaj z OP nebo obec ,kde mám dům.Díky za odpověď

 94. Petře…… měl bys tam mít místo trvalého pobytu, tj. údaj z OP. Pokud bys chtěl v DAP uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně úroky z úvěru, máš smůlu, protože dům musíš používat k trvalému bydlení… ;o) Pokud je tam trvale hlášena manželka, musíš to doložit a pak úroky uplatnit můžeš.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *